VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC)

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Algemeen

 Begrippen Visstandbeheer en Visserijbeheer

 VBC Vallei & Veluwe

 Sportvis vangsten registratie

 VBC Hsv De Snoek  

ALGEMEEN

Voor het leven van vissen is het essentieel dat de waterkwaliteit goed is. Dit wil zeggen dat er voldoende zuurstof in het water zit en dat er geen giftige stoffen voorkomen. Daarnaast moet een vis zich kunnen voortplanten en voedsel kunnen vinden. Ook de dekkings- en overwinterings mogelijkheden zijn een vereiste. De aanwezigheid van waterplanten, de bodemstructuur, de verbindingen tussen wateren, de waterdiepte en de helderheid van het water zijn hierbij van betekenis. Omdat de Nederlandse wateren intensief worden benut vanuit diverse functies (denk aan industrie, landbouw en recreatie) is voor de ontwikkeling en het behoud van een gewenste visstand een actief beheer noodzakelijk.

 

Visstandsbeheercommissies.

 

Samenwerken voor een betere visserij en een goede visstand.

Voor beroepsvissers en sportvissers staan de vis en de visstand altijd al in het centrum van de belangstelling. Begrijpelijk zonder een goede visstand zijn er geen goede visserijmogelijkheden.

Tegenwoordig houden ook waterbeheerders en natuurbeheerders zich bezig met vis. Want een goede visstand is ook om ecologische redenen belangrijk. In het beleid rond waterbeheer en natuurbeheer staan meestal ook maatregelen die de visstand bevorderen (bijvoorbeeld de aanleg van vistrappen en van natuurvriendelijke oevers).

 

 

Om belangen van alle betrokken partijen op elkaar af te stemmen wordt al sinds 1999 gewerkt aan het instellen van visstandbeheercommissies (VBC'n). Een VBC is een platform voor samenwerking en overleg voor belanghebbenden bij de visserij en de visstand in een bepaald gebied.

Inmiddels zijn er VBC'n ingesteld voor bijna alle Rijkswateren en waterschappen.

Hieronder een overzicht van alle Vbc'n.

 

 

 


VBC VALLEI & VELUWE

 

De visstandsbeheercommissie (VBC) Vallei & Veluwe is opgericht op 22 december 2016 en is ontstaan na de fusie van de waterschappen Veluwe en Vallei & Eem tot Waterschap Vallei & Veluwe. Het convenant is getekend door de visrechthebbenden (hengelsportverenigingen en de hengelsportfederatie MidWest-Nederland en Oost-Nederland) en de waterbeheerder, Waterschap Vallei & Veluwe.

 

De visrechthebbenden en de waterbeheerder in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe streven naar een integratie en concrete aanpak van het visstandsbeheer in dit gebied. Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij het Rijksbeleid, zoals verwoord in het Beleidsbesluit Binnenvisserij (Ministerie van LNV, 1999) en bij de Adviesnota beleid waterbeheer - visstandbeheer (Unie van Waterschappen, 2006).

 

Werkwijze Visstandsbeheercommissie.

 

Binnen de commissie vindt overleg, afstemming en co÷rdinatie plaats met betrekking tot visstandbeheer en visserij. In de commissie zitten de vier VBC-leden. Twee namens het waterschap, ÚÚn namens de federatie MidWest-Nederland en ÚÚn namens de federatie Oost-Nederland.

 

Samenstelling visstandbeheercommissie.

 

De partijen die lid zijn van de VBC zijn:

hengelsportfederatie MidWest-Nederland, hengelsportfederatie Oost-Nederland, hsv Amersfoort, hsv De Snoekbaars, hsv Barneveld, hsv Flevo, hsv Hilversum, hsv De Hoge Hoek, hsv Hoop op Geluk, hsv Lunteren, hsv Ons Genoegen, hsv Ons Plezier, hsv Renswoude, hsv De Rietvoorn, hsv De Voorn, hsv De Zwarte Schapen, hsv De Snoek Harderwijk, hsv OKO Oosterwolde en Oldebroek, hsv Poepenkolk, hsv Helpt elkander Hattem, hsv Voorst, en Waterschap Vallei & Veluwe.

 

Nadere informatie over VBC Vallei & Veluwe kan worden verkregen via de website of e-mail: VBC@vallei-veluwe.nl

 

  VBC Vallei&Veluwe


VBC ZUIDELIJKE EN VELUWE RANDMEREN

 

Ondanks dat de Randmeren relatief 'jonge' wateren zijn (ontstaan Flevoland 1959) heeft het toch al een aardig verleden. Zeker in de visserij en het visstandbeheer.

 

 

Nadere informatie over VBC Randmeren.

 

  VBC Randmeren


VBC HSV DE SNOEK

 

Omdat de bij "De Snoek" aangesloten sportvissers vissen, en willen blijven vissen, zal de vereniging zich als visrechthebbende lokaal en regionaal met visstandbeheer en visserijbeheer moeten bezig houden.

Wij doen dat in samenwerking met anderen en willen graag partner voor elke partij zijn die zich bezig houdt met water- en visstandbeheer.

Onze vereniging is de visrechthebbende van al het stadswater in Harderwijk en Ermelo. Eveneens huren wij het visrecht in alle Havens van Harderwijk. Die rechten huren wij bij het Waterschap Vallei & Veluwe en bij de gemeente Harderwijk en Ermelo.

Visrechthebbend zijn betekent ook een verantwoordelijkheid voor onderdelen uit het visstandbeheer. Het bestuur van onze vereniging is zich terdege bewust van deze verantwoordelijkheid en wil investeren in het visserijbeheer.

richt zich in eerste instantie op de stadswateren van Harderwijk en Ermelo.

Met een aantal foto's proberen we duidelijk te maken waarmee wij ons allemaal bezighouden.

Heeft u vragen of bent u ge´nteresseerd om aan ons werk mee te doen, stuur een mail naar: voorzitter@hsvdesnoek.nl

 

        

Voorbeeld van een slecht water. Voorbeeld van een goed water.
     
Gezond zuurstofrijk water. Voortplanten en voldoende voedsel. Waterplanten.
Verbindingen tussen water. Verbindingen tussen water. Vissen moeten kunnen migreren.
Welke vissoorten komen voor? Baars. Welke vissoorten komen voor? Blankvoorn. Welke vissoorten komen voor? Roofblei.
Welke vissoorten komen voor? Brasem. Komen voor! kruising met een sluierstaart goudvis. Het over- en uitzetten van vis is verboden!
Komt uit een tuinvijver.
Het over- en uitzetten van vis is verboden!
Komt uit een tuinvijver.
Zoetwater mossel hoort in gezond viswater. Stukje natuur in de stad (Drielanden).
Mooi plekje aan de Diepe Gracht. Stukje natuur in de stad (Drielanden). Stukje natuur in de stad (Stadsdennen).
Begeleiding en bewaking van baggerwerk (Stadsweiden). Begeleiding en bewaking van onderhoudswerk (Triasplein). Begeleiden aanleg visplaatsen Wolderwijd.
Begeleiden verbeteren visplaatsen (Drielanden). Begeleiden verbeteren visplaatsen (Drielanden). Begeleiding en bewaking van onderhoudswerk (Plas van Beek).
Goed bereikbare visplekjes. Zuinig zijn op water- en oeverplanten. Het evt. uitzetten van vis.
Wat na het maaien van de oever in het water beland moet ook worden verwijderd en afgevoerd. Slecht maaibeleid; alles blijft in het water.
Wij weer klagen! Let eens op de grote hoeveelheid plastic zakken.
Eendjes voeren?
Dit heeft natuurlijk niks te maken met eendjes voeren.
Dit is opzettelijke watervervuiling.
Komt helaas veel voor! (lees verder)
 

Overlast van aalscholvers, ook al in de stadswateren.

Ze vreten ▒ 350 - 500 gram vis per dag.

Verwonden dagelijks vele tientallen vissen.

Zetten helemaal niets terug. In de natuur is het immers vreten of gevreten worden.

 

Aalscholvers schromen niet om behoorlijk grote vis te verschalken.

Hier is een snoek de klos!

Bij hun voedselbehoefte is een stadswater, waar ze gewoon niet thuishoren, zo geplunderd.

 
Waterplan Harderwijk 2013-2018

 

IN HET VISRIJKE STADSWATER wordt ge´nvesteerd in aantrekkelijk en biologisch gezond water. Het visrijke stadswater is een plezierig rustpunt voor de stadsbewoners: de natuur komt dichter bij huis!

 

Om dit te bereiken heeft De Snoek nauw samengewerkt met gemeente Harderwijk en waterschap Veluwe aan het tot stand komen van een waterplan voor Harderwijk.

 

In het oude Waterplan van Harderwijk waren doelen afgesproken die wij als sportvisserijorganisatie wilden bereiken voor visrijk stadswater dat als natuur in de stad kan worden beleefd en ervaren.

 

Om het oude Waterplan Harderwijk te lezen, klik op de foto rechts.

 


BEGRIPPEN, VISSTAND- EN VISSERIJBEHEER

 

DOOR DE GROTE BETROKKENHEID en het directe belang bij het wel en wee van de visstand voelt de sportvisserij zich mede verantwoordelijk voor het visstandbeheer. Onze kennis en inbreng in het visstandbeheer is dan ook zeer belangrijk. Wij hebben daarnaast, als visrechthebbende, een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor het visserijbeheer, dat zo goed mogelijk moet aansluiten bij het visstandbeheer.

De eindverantwoordelijkheid voor het visstandbeheer ligt tegenwoordig echter bij de waterbeheerder.

 

VISSTANDBEHEER*

Visstandbeheer is het planmatig voorbereiden en uitvoeren van maatregelen met als doel het bereiken van een bepaalde visstand in een omschreven watersysteem. Deze maatregelen zijn onder andere gericht op het beheer van de leefomgeving van vissen. Visserijmaatregelen zoals het ontrekken of uitzetten van vissen maken deel uit van het visstandbeheer. De kwaliteit van het watersysteem en de visserij be´nvloeden de visstand wat betreft soortenrijkdom, soortensamenstelling en leeftijdsopbouw. Daarnaast kan de samenstelling en de hoeveelheid vis de waterkwaliteit be´nvloeden. Vanwege de relatie met het waterkwaliteit- en waterkwantiteit beheer is het visstandbeheer dan ook onderdeel van het waterbeheer.

 

VISSERIJBEHEER*

Visserijbeheer is het planmatig voorbereiden en uitvoeren van maatregelen met als doel het optimaliseren van zowel de beroepsmatige als recreatieve visserij. Maatregelen zijn het uitzetten dan wel het onttrekken van vis en de regulering daarvan middels het stellen van regels ten aanzien van de visserij. Onder visserijbeheer worden ook de maatregelen verstaan die gericht zijn op het be´nvloeden van de toegankelijkheid en de bevisbaarheid van het water. Het gevoerde visserijbeheer heeft invloed op de visstand en ook op het watersysteem. Het visserijbeheer, bijvoorbeeld vastgelegd in een visplan, moet zo goed mogelijk aansluiten bij het visstandbeheer.

 

WATERBEHEERDER IS EINDVERANTWOORDELIJK

De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht de waterbeheerders om doelen voor de visstand te formuleren en (samen met anderen) maatregelen te treffen om deze doelen te realiseren. De waterbeheerder is daarmee bevoegd en (eind)verantwoordelijk voor het visstandbeheer. Voor de visserij liggen er prima kansen om als direct belanghebbende met gedegen kennis en ervaring een belangrijke bijdrage te leveren aan het visstandbeheer. Overleg, afstemming en communicatie in een VBC zijn daarvoor onmisbare instrumenten.

 

* De definities van visstand- en visserijbeheer zijn ontleend aan de Adviesnota beleid waterbeheer - visstandbeheer, een gezamenlijke uitgave van de Unie van Waterschappen, Sportvisserij Nederland en de Combinatie van Beroepsvissers (april 2006).


SPORTVIS VANGSTEN REGISTRATIE

 

Het kan bijna niet anders; de term Sportvis Vangsten Registratie (SVR) heb je vast al eens gehoord. SVR wordt algemeen beschouwd als een instrument dat van grote waarde kan zijn voor de sportvisserij en het visstandbeheer. Zeker met de opkomst van VBC's (visstandbeheercommissies) valt het woord SVR steeds vaker. Maar wat is het eigenlijk en hoe kan het noteren van vangsten goed zijn voor de hengelsport?

 

Heb je als sportvisser al eens genoteerd van hoe laat tot hoe laat je ergens hebt gevist, en welke vissen je hebt gevangen?

Gefeliciteerd! Jij bent geschikt voor SVR. Want zo simpel is het; SVR is niets meer en niets minder dan het noteren van vangstgegevens. SVR wordt echter pas krachtig als deze gegevens op een gestructureerde manier worden verzameld en samengevoegd. En hoe meer vissers over een bepaald water hun vangstgegevens noteren, des te betrouwbaarder het beeld wordt dat SVR kan opleveren.

Je kunt je op internet aanmelden bij www.vangstenregistratie.nl.

 

Beeld

Welk beeld kan SVR eigenlijk opleveren? Wel, daarover bestaan nogal wat misverstanden. Door een dag of een week SVR uit te voeren, zullen we niet meteen in staat zijn om vast te stellen hoe de visstand op een water is gesteld. Elke visser weet immers dat er heel wat factoren van invloed kunnen zijn op goede of slechte vangsten. Denk maar aan weersomstandigheden, het seizoen, de gebruikte aassoort en de ervaring van de vissers.

Nee, SVR-gegevens worden pas Úcht bruikbaar als ze gedurende een lange periode worden verzameld. Daarbij scheelt het natuurlijk aanzienlijk, als er gedurende die periode door zoveel mogelijk verschillende vissers op verschillende dagen wordt gevist en genoteerd. De benodigde periode om met SVR een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen, wordt daardoor verkort.

 

Toepassing

Als er gedurende een bepaalde periode SVR-gegevens van een water zijn verzameld, dan kunnen deze op verschillende manieren worden toegepast. Ten eerste kan een beeld worden opgesteld van de verschillende vissoorten die op een water(-systeem) zijn aangetroffen. Ten tweede kan worden onderzocht in welke lengtes een bepaalde vissoort werd aangetroffen. Dit vertelt iets over de ontwikkelingsmogelijkheden van deze vissoort op het betreffende viswater. Ten derde kunnen de SVR-gegevens over een bepaalde periode worden vergeleken met eenzelfde periode daarvoor of daarna. Op deze manier kunnen veranderingen in de visstand worden geconstateerd. Over dezelfde periode kunnen bepaalde externe factoren worden geconstateerd, zoals (het uitblijven van) baggerwerkzaamheden, giftige lozingen, toename van beroepsvisserij of het aanbrengen of oplossen van vismigratieknelpunten. Hierdoor kan een verband worden gezocht tussen de invloed van externe factoren en de lokale visstand. Deze trendanalyse is in de meeste gevallen de belangrijkste toepassing van SVR.

 

Samengevat:

    De waarde van SVR neemt toe naarmate meer vissers meedoen.

    SVR levert informatie over soortenverspreiding, samenstelling en ontwikkelingsmogelijkheden van de visstand.

    SVR is vooral waardevol op lange termijn.

    Met trendanalyses kunnen verbanden tussen externe factoren en de visstand zichtbaar worden gemaakt.

 

HENGELVANGSTREGISTRATIE

 

 

Wij vragen onze leden, zeker diegene die regelmatig in de stadswateren hun aasje uitwerpen, om mee te doen aan onze hengelvangstregistratie (HVR). HVR kan als aanvullende methode bijdragen om een beter beeld van de visstand te krijgen, maar kan ook een zeer belangrijke rol spelen om een beeld te krijgen van veranderingen in de visstand.

Naast het meewerken aan deze vangstenregistratie heeft onze VBC ook gegevens nodig over de toegankelijkheid van het viswater, over de aanwezigheid van waterplanten, over de waterkwaliteit.

Ook deze gegevens kunnen alleen boven water worden "gevist" wanneer je als sportvissers ons daarbij wilt helpen.

 

Met HVR Online kan elke hengelsportorganisatie op een gestructureerde manier hengelvangstregistratie-gegevens verzamelen. Met HVR Online kunnen wedstrijdgegevens en individuele gegevens worden geregistreerd.

 

Hoe kunt je meedoen?

Hsv De Snoek heeft zich op het internet aangemeld bij www.vangstenregistratie.nl/hvronline/aansluiten

Je hoeft je alleen maar aan te melden op die website. Daarna (zonder kosten, alles is gratis) kun je jouw persoonlijk vangstenlogboek bijhouden.

 

Je kunt op deze website twee applicaties gebruiken om mee te doen aan hengelvangstregistratie. Met HVR Online kun je zo snel en eenvoudig mogelijk je vangstgegevens doorgeven aan je vereniging. Met HVR kan je een gedetailleerd logboek bijhouden en zelf gebruik maken van de mogelijkheden van hengelvangstregistratie.

 

Kies je voor HVR Online dan wordt Hsv De Snoek ge´nformeerd en schrijven wij je in als onze rapporteur.

HVR Online is de meest eenvoudige applicatie waarmee je snel en eenvoudig je vangstgegevens op verenigingswateren kunt doorgeven.

Met HVR Online kan je alleen vangsten doorgeven op wateren van deelnemende verenigingen of federaties. Hsv De Snoek doet dus mee!

 

De registratie van de vangsten in onze stadswateren worden dan voor de VBC van De Snoek zichtbaar, zodat wij nauwkeurig de zaken rondom de visstand in ons viswater in de gaten kunnen gaan houden.

Uiteraard gaan wij onze rapporteurs en de leden dan ook periodiek uitleggen hoe de visstand is c.q. zich ontwikkeld.

Het systeem zit zo in elkaar dat jouw visstekken niet voor anderen zichtbaar zijn. Jij bepaald helemaal zelf welke informatie voor derden is te bekijken.

Ga naar www.vangstenregistratie.nl en kijk daar even rond. Wij reken erop dat je meedoet!