VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC)

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Algemeen

 Sportvis vangsten registratie

 VBC Hsv De Snoek

 VBC Veluwe Randmeren

 Stadswater  Begrippen Visstandbeheer en Visserijbeheer

ALGEMEEN
Voor het leven van vissen is het essentieel dat de waterkwaliteit goed is. Dit wil zeggen dat er voldoende zuurstof in het water zit en dat er geen giftige stoffen voorkomen. Daarnaast moet een vis zich kunnen voortplanten en voedsel kunnen vinden. Ook de dekkings- en overwinterings mogelijkheden zijn een vereiste. De aanwezigheid van waterplanten, de bodemstructuur, de verbindingen tussen wateren, de waterdiepte en de helderheid van het water zijn hierbij van betekenis. Omdat de Nederlandse wateren intensief worden benut vanuit diverse functies (denk aan industrie, landbouw en recreatie) is voor de ontwikkeling en het behoud van een gewenste visstand een actief beheer noodzakelijk.

 


VBC HSV DE SNOEK

Omdat de bij de Snoek aangesloten sportvissers vissen en willen blijven vissen zal de vereniging zich als visrechthebbende lokaal en regionaal met visstandbeheer en visserijbeheer bezig houden. Wij doen dat in samenwerking met anderen en willen graag partner voor elke partij zijn die zich bezig houdt met water- en visstandbeheer.

richt zich in eerste instantie op de stadswateren van Harderwijk en Ermelo.

Onze vereniging is de visrechthebbende van al het stadswater in Harderwijk en Ermelo. Eveneens huren wij het visrecht in alle Havens van Harderwijk. Die rechten huren wij bij het Waterschap Veluwe en bij de gemeente Harderwijk en Ermelo.

Visrechthebbend zijn betekent ook een verantwoordelijkheid voor onderdelen uit het visstandbeheer. Het bestuur van onze vereniging is zich terdege bewust van deze verantwoordelijkheid en wil investeren in het visserijbeheer.

 

Met een aantal foto's proberen we duidelijk te maken waarmee wij ons allemaal bezighouden.

 

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd om aan ons werk mee te doen? Bel dan: 0341-431278/06-21851280 of 06-14928793 of stuur een mail naar: voorzitter@hsvdesnoek.nl

 

 

IN HET VISRIJKE STADSWATER wordt geïnvesteerd in aantrekkelijk en biologisch gezond water. Het visrijke stadswater is een plezierig rustpunt voor de stadsbewoners: de natuur komt dichter bij huis!

 

Om dit te bereiken heeft De Snoek nauw samengewerkt met gemeente Harderwijk en waterschap Veluwe aan het tot stand komen van een waterplan voor Harderwijk.

 

In het Waterplan Harderwijk zijn ook de doelen afgesproken die wij als sportvisserijorganisatie willen bereiken voor visrijk stadswater dat als natuur in de stad kan worden beleefd en ervaren.

 

Om het Waterplan Harderwijk te lezen, klik op de foto rechts.

 

   
 Gezond zuurstofrijk water.  Voortplanten en voldoende voedsel.
 Waterplanten.  Verbindingen tussen water.
 Verbindingen tussen water.  Vissen moeten kunnen migreren.
 Welke vissoorten komen voor? Baars.  Welke vissoorten komen voor? Blankvoorn.
 Welke vissoorten komen voor? Roofblei.  Welke vissoorten komen voor? Brasem.
 Komen voor! kruising met een sluierstaart goudvis.  Het over- en uitzetten van vis is verboden! Komt uit een tuinvijver.
 Het over- en uitzetten van vis is verboden! Komt uit een tuinvijver.  Zoetwater mossel hoort in gezond viswater.
 Stukje natuur in de stad (Drielanden).  Mooi plekje aan de Diepe Gracht.
 Stukje natuur in de stad (Drielanden).  Stukje natuur in de stad (Stadsdennen).
 Begeleiding en bewaking van baggerwerk (Stadsweiden).  Begeleiding en bewaking van onderhoudswerk (Triasplein).
 Begeleiden verbeteren visplaatsen (Drielanden).  Begeleiden verbeteren visplaatsen (Drielanden).
 Begeleiden aanleg visplaatsen Wolderwijd.  Goed bereikbare visplekjes.
 Zuinig zijn op water- en oeverplanten.

 Slecht maaibeleid; alles blijft in het water.
 Wij weer klagen! Let eens op de grote hoeveelheid plastic zakken.
 Eendjes voeren?
 Wat na het maaien van de oever in het water beland moet ook worden verwijderd en afgevoerd.

 

 Dit heeft natuurlijk niks te maken met eendjes voeren.
 Dit is opzettelijke watervervuiling.
 Komt helaas veel voor! (lees verder)

 Aalscholvers schromen niet om behoorlijk grote vis te verschalken. Hier is een snoek de klos!

 Bij hun voedselbehoefte is een stadswater, waar ze gewoon niet thuishoren, zo geplunderd.

 

 Overlast van aalscholvers, ook al in de stadswateren.

 Ze vreten ± 350 - 500 gram vis per dag.

 Verwonden dagelijks vele tientallen vissen.

 Zetten helemaal niets terug. In de natuur is het immers vreten of gevreten worden.


STADSWATER
 


SPORTVIS VANGSTEN REGISTRATIE

Het kan bijna niet anders; de term Sportvis Vangsten Registratie (SVR) heb je vast al eens gehoord. SVR wordt algemeen beschouwd als een instrument dat van grote waarde kan zijn voor de sportvisserij en het visstandbeheer. Zeker met de opkomst van VBC's (visstandbeheercommissies) valt het woord SVR steeds vaker. Maar wat is het eigenlijk en hoe kan het noteren van vangsten goed zijn voor de hengelsport?

 

Heb je als sportvisser al eens genoteerd van hoe laat tot hoe laat je ergens hebt gevist, en welke vissen je hebt gevangen?

Gefeliciteerd! Jij bent geschikt voor SVR. Want zo simpel is het; SVR is niets meer en niets minder dan het noteren van vangstgegevens. SVR wordt echter pas krachtig als deze gegevens op een gestructureerde manier worden verzameld en samengevoegd. En hoe meer vissers over een bepaald water hun vangstgegevens noteren, des te betrouwbaarder het beeld wordt dat SVR kan opleveren.

Je kunt je op internet aanmelden bij www.vangstenregistratie.nl.

 

Beeld

Welk beeld kan SVR eigenlijk opleveren? Wel, daarover bestaan nogal wat misverstanden. Door een dag of een week SVR uit te voeren, zullen we niet meteen in staat zijn om vast te stellen hoe de visstand op een water is gesteld. Elke visser weet immers dat er heel wat factoren van invloed kunnen zijn op goede of slechte vangsten. Denk maar aan weersomstandigheden, het seizoen, de gebruikte aassoort en de ervaring van de vissers.

Nee, SVR-gegevens worden pas écht bruikbaar als ze gedurende een lange periode worden verzameld. Daarbij scheelt het natuurlijk aanzienlijk, als er gedurende die periode door zoveel mogelijk verschillende vissers op verschillende dagen wordt gevist en genoteerd. De benodigde periode om met SVR een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen, wordt daardoor verkort.

 

Toepassing

Als er gedurende een bepaalde periode SVR-gegevens van een water zijn verzameld, dan kunnen deze op verschillende manieren worden toegepast. Ten eerste kan een beeld worden opgesteld van de verschillende vissoorten die op een water(-systeem) zijn aangetroffen. Ten tweede kan worden onderzocht in welke lengtes een bepaalde vissoort werd aangetroffen. Dit vertelt iets over de ontwikkelingsmogelijkheden van deze vissoort op het betreffende viswater. Ten derde kunnen de SVR-gegevens over een bepaalde periode worden vergeleken met eenzelfde periode daarvoor of daarna. Op deze manier kunnen veranderingen in de visstand worden geconstateerd. Over dezelfde periode kunnen bepaalde externe factoren worden geconstateerd, zoals (het uitblijven van) baggerwerkzaamheden, giftige lozingen, toename van beroepsvisserij of het aanbrengen of oplossen van vismigratieknelpunten. Hierdoor kan een verband worden gezocht tussen de invloed van externe factoren en de lokale visstand. Deze trendanalyse is in de meeste gevallen de belangrijkste toepassing van SVR.

 

Samengevat:

    De waarde van SVR neemt toe naarmate meer vissers meedoen;

    SVR levert informatie over soortenverspreiding, samenstelling en ontwikkelingsmogelijkheden van de visstand;

    SVR is vooral waardevol op lange termijn;

    Met trendanalyses kunnen verbanden tussen externe factoren en de visstand zichtbaar worden gemaakt.

 

HENGELVANGSTREGISTRATIE

Wij vragen onze leden, zeker diegene die regelmatig in de stadswateren hun aasje uitwerpen, om mee te doen aan onze hengelvangstregistratie (HVR). HVR kan als aanvullende methode bijdragen om een beter beeld van de visstand te krijgen, maar kan ook een zeer belangrijke rol spelen om een beeld te krijgen van veranderingen in de visstand.

Naast het meewerken aan deze vangstenregistratie heeft onze VBC ook gegevens nodig over de toegankelijkheid van het viswater, over de aanwezigheid van waterplanten, over de waterkwaliteit.

Ook deze gegevens kunnen alleen boven water worden "gevist" wanneer je als sportvissers ons daarbij wilt helpen.

 

Met HVR Online kan elke hengelsportorganisatie op een gestructureerde manier hengelvangstregistratie-gegevens verzamelen. Met HVR Online kunnen wedstrijdgegevens en individuele gegevens worden geregistreerd.

 

Hoe kunt je meedoen?

Hsv De Snoek heeft zich op het internet aangemeld bij www.vangstenregistratie.nl/hvronline/aansluiten

Je hoeft je alleen maar aan te melden op die website. Daarna (zonder kosten, alles is gratis) kun je jouw persoonlijk vangstenlogboek bijhouden.

 

Je kunt op deze website twee applicaties gebruiken om mee te doen aan hengelvangstregistratie. Met HVR Online kun je zo snel en eenvoudig mogelijk je vangstgegevens doorgeven aan je vereniging. Met HVR kan je een gedetailleerd logboek bijhouden en zelf gebruik maken van de mogelijkheden van hengelvangstregistratie.

 

Kies je voor HVR Online dan wordt Hsv De Snoek geïnformeerd en schrijven wij je in als onze rapporteur.

HVR Online is de meest eenvoudige applicatie waarmee je snel en eenvoudig je vangstgegevens op verenigingswateren kunt doorgeven.

Met HVR Online kan je alleen vangsten doorgeven op wateren van deelnemende verenigingen of federaties. Hsv De Snoek doet dus mee!

 

De registratie van de vangsten in onze stadswateren worden dan voor de VBC van De Snoek zichtbaar, zodat wij nauwkeurig de zaken rondom de visstand in ons viswater in de gaten kunnen gaan houden.
Uiteraard gaan wij onze rapporteurs en de leden dan ook periodiek uitleggen hoe de visstand is c.q. zich ontwikkeld.

Het systeem zit zo in elkaar dat jouw visstekken niet voor anderen zichtbaar zijn. Jij bepaald helemaal zelf welke informatie voor derden is te bekijken.

Ga naar www.vangstenregistratie.nl en kijk daar even rond. Wij reken erop dat je meedoet!


VBC VELUWE RANDMEREN

VBC Veluwe Randmeren         Voor visstand en visserij

Voor een duurzaam, integraal en ecologisch verantwoord visstandbeheer

 

Wat er onder water gebeurt is bij velen onbekend. Toch is de onderwaterwereld zeer bijzonder en waardevol. Van de dieren in het water is de vis het bekendst.

Wetenschappers hebben aangetoond dat vis voor het overgrote deel afhankelijk is van zijn leefomgeving, het “huis van de vis”. Wat dat betekent voor het visstandbeheer en welke organisaties zich bezig houden met het visstandbeheer op de Randmeren leest u op deze pagina.

 

Nuldernauw                     Wolderwijd                     Veluwemeer                    Drontermeer

 

Als een vis in het water…

De vis krijgt in Nederland steeds meer aandacht… Niet alleen sport- en beroepsvissers, maar ook waterbeheerders en natuurbeheerders houden zich steeds meer met vis en het beheer van de visstand bezig.

Het beheer van de visstand heeft twee kanten. Enerzijds kan de leefomgeving van de vis beheerd worden door bijvoorbeeld het visvriendelijk inrichten van wateren. Vaak hebben deze maatregelen ook gunstige effecten op de waterkwaliteit en de flora en andere fauna in en nabij het water. Anderzijds kan de visstand beheerd worden door de visserij, bijvoorbeeld door vis te onttrekken of uit te zetten. Het visserijbeheer gaat vooral over de visserijmogelijkheden, vangstregulatie en controle en handhaving. Het beheer van de leefomgeving van de vis is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Het visserijbeheer is de verantwoordelijkheid van sport- en beroepsvissers.

 

Er worden veel plannen op het gebied van het waterbeheer en het natuurbeheer gemaakt. Deze plannen kunnen van grote invloed zijn op de visstand en de visserijmogelijkheden. Vandaar dat een meer integrale benadering van het visstandbeheer noodzakelijk is. De overheid heeft dit onder andere in het Beleidsbesluit Binnenvisserij (ministerie van LNV, 1999) erkend. In dit beleid wordt aangegeven dat Visstandbeheercommissies (VBC) het integraal visstandbeheer moeten gaan vormgeven.

Wat doen we?

We stellen streefbeelden op over hoe de visstand er in de ogen van vissers en water- en natuurbeheerders uit moet zien.

We maken plannen hoe we die streefbeelden kunnen realiseren; de visplannen.

We maken onderling afspraken over hoe we gaan vissen, dit wordt samengevat in het visplan.

We houden de ontwikkeling van de visstand goed in de gaten door te monitoren, dit geeft ons de gelegenheid tijdig ons beheer aan te passen of problemen te signaleren.

We volgen plannen die van invloed kunnen zijn op de visstand, zo nodig leveren we aan deze plannen gevraagde en ongevraagde bijdragen om de visstand te bewaken.

We houden de ontwikkeling van de visstand goed in de gaten door te monitoren, dit geeft ons de gelegenheid tijdig ons beheer aan te passen of problemen te signaleren.

 

 

Waarom doen we dat?

De vis op de Randmeren boeit ons. De verschillende partijen die aan de VBC bijdragen hebben daarbij een verschillende invalshoek, maar een gezamenlijk belang: een gezonde visstand. Omdat we verschillende invalshoeken hebben, maar gezamenlijk willen optrekken formuleren we gezamenlijke streefbeelden. Deze streefbeelden helpen ons om het visstandbeheer vorm te geven. Om alle belangen te waarborgen is een visplan opgesteld, in dit visplan is beschreven met welke methoden wordt gevist, hoeveel er wordt gevist en hoe dit wordt gecontroleerd.

 

 

Rond het water- en natuurbeheer zijn er veel ontwikkelingen, daarin schuilen zowel kansen als bedreigingen voor de visstand en de visserij. Door de ontwikkelingen te volgen en er op te anticiperen proberen we de visstand duurzaam in stand te houden, dit doen we door te overleggen binnen de VBC.

 

Hoe zijn we georganiseerd?

In de VBC zijn de hengelsportorganisaties, de beroepsvissers en de waterbeheerder op de Randmeren vertegenwoordigd. De samenwerking is bekrachtigd met een convenant dat door de partijen is ondertekend. Hieruit blijkt de intentie om te werken aan het visstandbeheer. De VBC vergadert regelmatig. Er worden plannen voorbereid die aan alle deelnemende partijen worden voorgelegd ter instemming, als alle partijen instemmen worden de plannen uitgevoerd.

 

Het beheergebied is op onderstaande kaart weergegeven.

 

 

Lichtblauw is het beheergebied van de VBC Veluwe Randmeren, donkerblauw is het gebied van de VBC Zuidelijke Randmeren.

 

De VBC functioneert binnen het kader van de Visserijwet.

Dit betekent dat de rechten en plichten van visrechthebbenden, die voortvloeien uit de Visserijwet, onverkort blijven bestaan.

Hengelsportverenigingen en beroepsvissers behouden dus hun visrechten.

 

Op het gebied van visstandbeheer op de Randmeren vormen de VBC’s het centrale aanspreekpunt, de belangen van de vis en de visserij zijn daardoor beter behartigd.

 

Voor alle vragen over de randmeren op het gebied van visstandbeheer, visserijregelgeving, visstand monitoren en zaken die de leefomgeving van de vis beïnvloeden zijn de VBC’s het eerste aanspreekpunt.

 

VBC Veluwe Randmeren

 

Contact

 

Nadere informatie over VBC's Randmeren kan worden verkregen via het secretariaat.

 

Secretariaat:

Eveline van der Beek

De Ruiter 33

8252 EB DRONTEN

e-mail: evdbeek_vbc@hotmail.com

 

 

 

Deelnemende partijen:

 

        Sportvisserij MidWest Nederland

        HSV De Snoek

        HSV Hoop op Geluk

        HSV De Poepenkolk

        HSV Ons Stekkie

        Visserijbedrijf G. Heimensen

        Visserijbedrijf H. Timmer

        Visserijbedrijf M.J. Klaassen

        Visserijbedrijf P. Jansen

        Visserijbedrijf J. van Triest

        Visserijbedrijf J.H.W. Westerink

        Visserijbedrijf J. Foppen

        Visserijbedrijf C. van Triest

 


BEGRIPPEN, VISSTAND- EN VISSERIJBEHEER

 

DOOR DE GROTE BETROKKENHEID en het directe belang bij het wel en wee van de visstand voelt de sportvisserij zich mede verantwoordelijk voor het visstandbeheer. Onze kennis en inbreng in het visstandbeheer is dan ook zeer belangrijk. Wij hebben daarnaast, als visrechthebbende, een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor het visserijbeheer, dat zo goed mogelijk moet aansluiten bij het visstandbeheer.

De eindverantwoordelijkheid voor het visstandbeheer ligt tegenwoordig echter bij de waterbeheerder.

 

VISSTANDBEHEER*

Visstandbeheer is het planmatig voorbereiden en uitvoeren van maatregelen met als doel het bereiken van een bepaalde visstand in een omschreven watersysteem. Deze maatregelen zijn onder andere gericht op het beheer van de leefomgeving van vissen. Visserijmaatregelen zoals het ontrekken of uitzetten van vissen maken deel uit van het visstandbeheer. De kwaliteit van het watersysteem en de visserij beïnvloeden de visstand wat betreft soortenrijkdom, soortensamenstelling en leeftijdsopbouw. Daarnaast kan de samenstelling en de hoeveelheid vis de waterkwaliteit beïnvloeden. Vanwege de relatie met het waterkwaliteit- en waterkwantiteit beheer is het visstandbeheer dan ook onderdeel van het waterbeheer.

 

VISSERIJBEHEER*

Visserijbeheer is het planmatig voorbereiden en uitvoeren van maatregelen met als doel het optimaliseren van zowel de beroepsmatige als recreatieve visserij. Maatregelen zijn het uitzetten dan wel het onttrekken van vis en de regulering daarvan middels het stellen van regels ten aanzien van de visserij. Onder visserijbeheer worden ook de maatregelen verstaan die gericht zijn op het beïnvloeden van de toegankelijkheid en de bevisbaarheid van het water. Het gevoerde visserijbeheer heeft invloed op de visstand en ook op het watersysteem. Het visserijbeheer, bijvoorbeeld vastgelegd in een visplan, moet zo goed mogelijk aansluiten bij het visstandbeheer.

 

WATERBEHEERDER IS EINDVERANTWOORDELIJK

De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht de waterbeheerders om doelen voor de visstand te formuleren en (samen met anderen) maatregelen te treffen om deze doelen te realiseren. De waterbeheerder is daarmee bevoegd en (eind)verantwoordelijk voor het visstandbeheer. Voor de visserij liggen er prima kansen om als direct belanghebbende met gedegen kennis en ervaring een belangrijke bijdrage te leveren aan het visstandbeheer. Overleg, afstemming en communicatie in een VBC zijn daarvoor onmisbare instrumenten.

 

* De definities van visstand- en visserijbeheer zijn ontleend aan de Adviesnota beleid waterbeheer - visstandbeheer, een gezamenlijke uitgave van de Unie van Waterschappen, Sportvisserij Nederland en de Combinatie van Beroepsvissers (april 2006).