DE HISTORIE VAN DE OUDE BOTENHAVENTJES VAN HSV DE SNOEK

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Haven historie 1975-1988

 Het baggeren van het haventje 2004

 Het oude botenhaventje in 1990

 Betere trailer faciliteit in onze oude haven


HAVEN HISTORIE 1975 - 1988

 

Het eerste botenhaventje voor De Snoek

 

In 1975 werd de behoefte aan een plek om visbootjes af te meren alsmaar groter. De leden van De Snoek vroegen of daar geen mogelijkheden voor waren. In hetzelfde jaar ging bestuurslid Gerrit van Buuren er op verzoek van het bestuur achteraan. De eerste gesprekken met de gemeente vonden plaats. Het duurde nog tot 1981 (!) voordat er toestemming kwam om enkele steigertjes in de Lorentzhaven te bouwen. Weliswaar alles onder de strikte voorwaarde dat het zeer tijdelijk was en dat een haventje voor onze hengelsportvereniging slechts kon worden gedoogd.

Het bestuur maakte geld vrij en met behulp van een aantal vrijwilligers werd met de werkzaamheden begonnen. Drijvende krachten bij de bouw waren Gerrit van Buuren, Peter KleinGansey en Gerrit Priem. Uiteindelijk zou het haventje in de Lorentzhaven 7 jaar in gebruik blijven. In 1988 moest het worden gesloten.

 

Voor foto reportage hierop.

 

Klik op de foto voor een vergroting

Op de rug Peter KleinGansey

achteraan Gerrit van Buuren


 

 

Het botenhaventje in 1981
Veluwemeer bij de Lorentz

 

Nadat in de Marie Curiestraat een stuk grond was gekocht en een aan die grond liggend perceeltje water van de gemeente kon worden gehuurd, werd gestart met de aanleg van onze eerste eigen botenhaven.

 

HET OUDE BOTENHAVENTJE IN 1990

 

Ons oude terrein aan het begin van de Marie Curiestraat, het gebouw en de haven is, na een lange tijd van sparen en zorgvuldige voorbereidingen alsmede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, in 1990 in gebruik genomen. Het terrein en gebouw was in eigendom van de vereniging. Het is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor alle leden en vervulde een belangrijke sociale functie in ons verenigingsleven. Tot 2012 functioneerde deze locatie prima. Daarna zijn wij overgegaan naar de nieuwe locatie.

 

    

 

Aangrenzend aan het oude terrein met verenigingsgebouw, lag een schitterende bovenhaven.

In deze haven was plaats voor ruim 80 visbootjes. Van hieruit kon men het Veluwemeer direct bereiken.

 

    

 

De Havenmeester stond elke boten-bezitter met raad en daad terzijde. Hij was tevreden als de boten-bezitters hun eigen rommel opruimden en op tijd het regenwater uit hun bootjes hoosden.

Regelmatig gingen de boten-vissers gezamenlijk het water op om onderlinge viswedstrijden te houden. Zij hadden het daarbij vooral gemunt op snoek, snoekbaars en baars. Ook paling was een geliefde vangst. Onderhoud en beheer van terrein en haven was noodzakelijk en verantwoordelijk werk. Met grote inspanningen en veel inzet werd ook dit werk door vrijwilligers uitgevoerd.

 

Voor foto reportage hierop.

 

HET BAGGEREN VAN HET OUDE HAVENTJE 2004

 

Nadat de gemeenteraad van Harderwijk begin 2004 had ingestemd met de plannen om het haventje van Hengelsportvereniging "De Snoek" uit te baggeren, werd er voortvarend overgegaan tot de werkzaamheden. Medio mei 2004 was alles klaar.

De vereniging was erg blij met de voortvarende aanpak omdat nu een halt was toegeroepen aan het alsmaar ondieper worden van het haventje waar ruim 80 visbootjes een plekje konden hebben.

De dikke sliblaag is verwijderd en ter droging opgeslagen naast het terrein van de vereniging.

 

 

Ook de vaargeul, die de in- en uitgang van het haventje vormt en de vaarroute is naar het Veluwemeer, is uitgediept. Tevens is een damwand geplaatst die moet voorkomen dat opnieuw slib neerslaat in het haventje.

“Ik kan gelukkig melden dat de gemeente haar belofte heeft waargemaakt en de zaken vlot heeft laten aanpakken. Het werk was klaar net voordat de waterstand weer naar het zomerpeil is gebracht en dat is prima want daarmee is voorkomen dat de baggerwerkzaamheden extra werden bemoeilijkt en de kosten onnodig hoger zouden worden” zegt voorzitter Dik Enklaar.

De vereniging is blij dat de klus achter de rug is en inmiddels zijn alle sportvisboten weer te water gelaten.

 

Voor foto reportage hierop.

 

Op 29 mei 2004, tijdens de Nationale Hengeldag, werd ’s-middags, tijdens een korte feestelijke bijeenkomst, het haventje opnieuw in gebruik genomen.

 

Dhr. Gerrit van Buuren mocht de opening verrichten.

 

Voor foto reportage hierop.

 

BETERE TRAILER FACILITEIT IN ONZE OUDE BOTENHAVEN

 

Al geruime tijd werd er hard aan gewerkt, een betere en veilige trailer faciliteit in onze oude botenhaven. Tot nu toe was het lieren van de bootjes zwaar werk en soms ging het ook allemaal maar net goed of net niet fout.

Onder leiding van Gerrit Matthezing is een idee uitgewerkt dat tegemoet moest komen aan de wensen van het bestuur om in de haven veilig te werken en om zwaar werk zo licht mogelijk te maken.

Nadat er een prototype was gemaakt, zijn er proeven gedaan met het uit de haven halen van een visboot en het weer terugleggen.

Uit die proeven zijn de nodige lessen getrokken.

Licht en eenvoudig werk dat als een uitstekende service naar de botenbezitters kon worden uitgevoerd.

 

Zie hieronder een foto impressie uit die tijd.

Het prototype van de nieuwe trailer gaat te water.

Nu zorgen dat de trailer onder controle blijft!

Het uitlieren blijkt geen probleem.

Het terugbrengen in het water verloopt ook erg soepel.

Nu eerst goed overleggen welke aanpassingen nog nodig zijn.

 

Met onze elektrische lier is het veilig, eenvoudig en fijn werken.

ARBO verantwoord!