AAL BEMONSTERING WOLDERWIJD

SLUIS VAKER OPEN VOOR JONGE AAL.

Er moet meer Jonge aan in de Veluwse Randmeren komen om bet vissen hier aantrekkelijk te maken voor zowel de beroept vissers als de vissers die uit hobby hun hengeltje uitgooien.

Om dat te bereiken moet het spuibeheer (het in- en uitlaten van water via sluizen) bij de Roggebotsluis op de grens van Kampen en Dronten worden aangepast.

Van de oorspronkelijk geplande aanleg van een aalgoot wordt afgezien. Onderzoek van een extern bureau wijst uit dat de aanleg van zo n goot duur is terwijl niet mag worden verwacht dat hierdoor extra veel aal in de randmeren terecht komt.

Het streven de Randmeren aantrekkelijk te maken voor beroeps- en hobbyvissers is onderdeel van de plannen voor de Integrale Inrichting Veluwe Randmeren. (IIVR)

In de plannen zijn voorzieningen opgenomen als een klimwand en een nieuw surfcentrum op Strand Horst, de al gerealiseerde moerasdelta aan de monding Van de Schuitenbeek in Putten, een extra eiland in het Wolderwijd tussen Harderwiik en Zeewolde en een fietspont tussen Nunspeet en Biddinghuizen.

Onderzoek wijst uit dat er op dit moment nauwelijks jonge aal in de Randmeren terechtkomt. Zo is er nauwelijks aanbod van glasaal bij de Nijkerkersluis.

De aal die hier binnenkomt betreft vooral wat grotere aal van vijftien tot dertig centimeter. De trek van de aal naar de randmeren ligt, vooral in de periode tussen mei en augustus. Dat is een stuk later dan de glasaal normaal gesproken vanuit zee de Nederlandse binnenwateren intrekt. Dat gebeurt veelal in de maanden februari en maart.

In de periode van de trek van de aal naar de Veluwse randmeren passeert relatief weinig water de sluizen. Bij het inlaten van water wordt vaak automatisch ook glasaal meegevoerd. Omdat dit te weinig gebeurt is de kans klein dat aal op deze wijze in de randmeren terechtkomt.

Het is overigens niet altijd kommer en kwel geweest met de aanwezigheid van aal in de randmeren. Met name in de Jaren '80 was er sprake van goede vangsten voor de beroepsvissers. Maar de laatste jaren zijn de vangsten teruggelopen. De hoeveelheid aal in de Randmeren is gedaald. Een reden kan zijn de geringe voedselrijkdom van het water in de Veluwse Radmeren ten opzichte van water dat hieraan grenst.

De beroepsvissers steunen het plan het spuibeheer aan te passen. Maar ze hebben zelf wel enige twijfel over het gewenste effect.

Vanuit het aangrenzende Vossemeer tussen Kampen en de Ketelbrug over rijksweg A6 (Lelystad - Emmeloord) komt door een beter voedselaanbod daar maar weinig aal naar de Veluwse Randmeren. Overigens is de beroepsvisserij nog maar beperkt tot enkele vissers.

 

Bron: Veluws Dagblad 26 april 2003.

 

 

AAL BEMONSTERING WOLDERWIJD.

In de periode van week 19 tot en met week 26 (begin mei eind juni 2005) wordt door medewerkers van de Universiteit van Wageningen en het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek een aalbemonstering op 27 locaties in Nederland uitgevoerd in verband met een monitoringsprogramma Sportvisserij. In onze omgeving zal er in worden bemonsterd op het Wolderwijd.

De bemonstering wordt uitgevoerd met behulp van Elektronvisserij. Voordat men in het Wolderwijd daadwerkelijk deze aalbemonstering gaat uitvoeren worden de meldkamer van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) en de betreffende beroepsvisser ingelicht.

 

ONDERZOEKSRAPPORT 2003.

In 2003 werd al een uitgebreid onderzoek gedaan naar verontreinigingen in aal en snoekbaars d.m.v. een monitorprogramma ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij 2003. Toen werd gerapporteerd:

In opdracht van de Directie Groene Ruimte en Recreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd in 2003 evenals in voorgaande jaren een monitorprogramma uitgevoerd betreffende verontreinigingen in aal, ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij. In rode aal, afkomstig van 23 locaties in het Nederlandse binnenwater, werden polychloorbifenyl (PCB), organochloor pesticide (OCP) en kwikgehalten bepaald.

In 2003 werden op drie locaties overschrijdingen van de consumptienorm voor CB153 geconstateerd (Haringvliet-oost, Maas Keizersveer en de Nieuwe Merwede). Sinds 1996 is een langzaam dalende tendens in het aantal jaarlijkse overschrijdingen waar te nemen, alhoewel vanaf 2002 een stagnatie optreedt. PCB gehalten in aal uit het IJsselmeer bij Medemblik liggen een factor 10 of meer beneden de PCB consumptie normen.

Gezondheidsrisico's door PCBs zijn op basis van de bestaande Warenwet normen voor indicator PCBs alleen te verwachten voor liefhebber consumenten van aal uit de sterker met PCB verontreinigde gebieden in Nederland. Dit betreft met name enkele locaties in de grote rivieren.

 

PCB toleranties voor vis zijn nog niet opgenomen in de Europese wetgeving. Dit zal waarschijnlijk voor het eind van 2004 gebeuren. Afhankelijk van de uiteindelijke grenswaarden, zal naar verwachting aal van meerdere locaties niet aan die toleranties voldoen, tenzij voor aal een uitzondering wordt gemaakt.

Kwikgehalten in aal blijven alle beneden de 0.5 mg/kg, veelal beneden de 0.2 mg/kg en daarmee ook ruim onder de consumptienorm van 1 mg/kg.