VERGUNNINGVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK VISPAS

 

De houder van de VISpas dient zich bij het vissen in de wateren die in deze lijst zijn opgenomen te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke toestemming (vergunning) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963. Men kan dan een boete krijgen.

 

Algemeen

 

1. In de wateren genoemd in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2022-2023-2024 mag uitsluitend worden gevist indien men tevens in het bezit is van een geldige VISpas. De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren geeft zonder de vereiste VISpas geen enkel recht.

 

2. In deze wateren mag de houder van de VISpas worden vissen met maximaal twee hengels (welke ten hoogste zijn voorzien van drie stuks één-, twee- of drietandige haken) voorzien van wettelijk toegestane aassoorten. Alleen in de wateren waar een achter staat mag men, indien men in het bezit is van de Derde hengeltoestemming, met drie hengels vissen; zie voor de verdere voorwaarden pagina 7. Let op: het is verboden om op of in de nabijheid van het water meer hengels voorhanden te hebben dan waarmee u mag vissen tenzij die meerdere hengels zodanig zijn verpakt of in zodanige toestand zijn dat dadelijk gebruik daarvan niet mogelijk is.

 

3. Nachtvissen is toegestaan wanneer men in het bezit is van een toestemming van de visrechthebbende om te nachtvissen. Met de landelijke NachtVIStoestemming mag in de wateren met het symbool ’s nachts worden gevist; zie voor de verdere voorwaarden pagina 6. In wateren zonder dit symbool is nachtvissen niet toegestaan of alleen toegestaan met een aanvullende toestemming van de visrechthebbende hengelsportvereniging/federatie. Informeer hiervoor bij de bij het water genoemde hengelsportvereniging/federatie.

 

4. Nachtverblijf met een schuilmiddel is toegestaan in de wateren met het symbool. Voor de andere wateren is onbekend of nachtvissen met een schuilmiddel is toegestaan; voor de meest recente informatie wordt verwezen naar de VISplanner, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente waarin het water ligt of de verordening van recreatie- en natuurgebieden. Zie voor de verdere voorwaarden pagina 6 en 7.

 

5. Gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet tenzij:

- Bestemd voor eigen consumptie (dan direct doden met een krachtige tik op de kop).

- Deze als aasvis wordt meegenomen. Hierbij dienen de gedragsregels voor het meenemen van aasvisjes te worden nageleefd (zie hieronder).

 

Voor het in bezit hebben van dode vissen en levende aasvissen groter dan 15 cm op, aan of nabij het viswater, geldt een maximum van 10 stuks.

(zie pagina 14 minimummaten vissoorten).

 

Het is overigens verboden om vissoorten met een minimummaat aan het water bij zich te hebben, die ontdaan zijn van de kop of gefileerd zijn, waardoor de lengte en soort niet meer te controleren valt.

 

Gedragsregels meenemen aasvisjes:

- Aasvisjes mogen levend worden meegenomen binnen de wettelijke regels (beschermde soorten, gesloten tijden en minimummaten).

- Zorg voor voldoende zuurstof voor de aasvissen.

- Bied voldoende ruimte aan voor de aasvissen om te kunnen zwemmen.

- Voor gebruik doden met en krachtige tik op de kop.

- Zet levende aasvissen alleen terug in het water van herkomst.

 

HET IS VERBODEN:

 

6. Karper en/of graskarper mee te nemen. Karper en graskarper moeten altijd levend worden teruggezet in hetzelfde water. Graskarper moet vanwege zijn speciale functie worden teruggezet. Deze vissoort wordt uitgezet om overtollige plantengroei in het water te beteugelen. Tenzij anders vermeld, is het tijdelijk bewaren in een leefnet of bewaarzak in hetzelfde water toegestaan.

 

7. Snoek binnen de gebieden van de Sportvisserij Midwest Nederland, Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Limburg mee te nemen. Deze moet direct worden teruggezet. Binnen de gebieden van Sportvisserij Groningen Drenthe, Sportvisserij Oost-Nederland en Hengelsport Federatie Midden Nederland mag u maximaal één bovenmaatse snoek in bezit hebben.

 

8. Aal mee te nemen. Alle gevangen aal/paling dient onmiddellijk in hetzelfde water te worden teruggezet.

 

9. Meer dan twee snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld.

 

10. De gevangen vis te verkopen.

 

11. Aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te houden/te organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de visrechthebbende federatie of hengelsportvereniging.

Indien langs een water een wedstrijdparcours is of wordt uitgezet op basis van een verleende toestemming, dient men het parcours vrij te houden dan wel vrij te maken.

Let op: afhankelijk van het type wedstrijd en de breedte van het water kan deze regel betrekking hebben op het gehele water alsmede oevers aan beide zijden van het betreffend water.

 

12. De zgn. rally- of estafettevisserij uit te oefenen, of elke andere vorm van visserij waarbij de gevangen vissen worden meegenomen ter bepaling van de uitslag.

 

13. Bij het vissen met twee of meer hengels de afstand tussen buitenste hengels meer dan 10 meter te laten bedragen.

 

14. Een beaasde hengel of beaasde hengels onbeheerd te laten.

 

15. Te vissen of te voeren met gekleurde maden of gekleurde maden in bezit te hebben in de nabijheid van het water.

 

16. Handelingen te verrichten die leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot overlast voor anderen. Dit kan betekenen dat je niet te ver weg en zoveel mogelijk haaks uit de oever moet vissen.

 

17. Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen.

 

18. Overdag of 's nachts een schuilmiddel te gebruiken dat groter is dan (lxbxh) 3.20 mtr. x 3.10 mtr. x 1.80 mtr. Daarnaast is het schuilmiddel slechts toegestaan in neutrale, groene, bruine of camouflage kleur.

 

19. Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn. Tijdens het vissen moet afval worden bewaard in een zak, emmer of iets dergelijks. Bij gebruik van een schuilmiddel moet afval in het schuilmiddel worden bewaard.

 

20. Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het aanliggende water te vissen.

Men dient schade aan beplanting en gewassen ten allen tijde te voorkomen.

 

21. Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te sluiten en rekening te houden met loslopend vee.

 

22. Kampvuur te maken of te barbecueën.

 

23. In recreatie- en natuurgebieden de bepalingen en voorschriften, die daar gelden, te overtreden. Deze zijn vaak door middel van borden aangegeven.

 

CONTROLE

 

Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van VISwateren direct ter inzage af te geven aan controleurs van een hengelsportvereniging en/of federatie, de politie of andere opsporingsambtenaren.

In plaats van deze papieren lijst mag men ook de digitale versie van de lijst (www.visplanner.nl of de VISplanner app) tonen.

Aanwijzingen van hen (of van/namens de eigenaar) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van VISwateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld in te leveren bij de secretaris van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt onder opgave van reden van inname.

Bij geconstateerde overtreding is de controleur tevens bevoegd de betreffende sticker van de VISpas te verwijderen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld bij de federatie in te leveren, onder opgave van het VISpasnummer en de reden van inname. Een cimmissie bestaande uit Sportvisserij Nederland en de federatie bepaalt een eventuele sanctie: hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt. Sportvisserij Nederland is in overleg met de federatie gerechtigd om de aanschaf van een nieuwe NachtVIStoestemming en/of Derde Hengeltoestemming te weigeren zonder opgave van redenen.

 

De VISpas en de Lijst(en) van Viswateren zijn strikt persoonlijk maar blijven eigendom van Sportvisserij Nederland en van de aangesloten hengelsportvereniging van wie de VISpas het bewijs van lidmaatschap vertegenwoordigd.

 

Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn/haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties en/of de hengelsportverenigingen en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in deze lijst.

Per federatiegebied of per water kunnen aanvullende / beperkende voorwaarden gelden. Die staan dan afzonderlijk bij de betreffende federatie of bij het betreffende water vermeld.

 

VOORWAARDEN NACHTVISSEN, DERDE HENGEL EN SCHUILMIDDEL        

 

Onder 'nachtvissen' wordt verstaan: vissen van twee uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst. Vooral in recreatie- en natuurgebieden kunnen afwijkende regels gelden. Informeer uzelf dan ook altijd goed en volg aanwijzingen op borden of van toezichthouders altijd op.

 

Controle

Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de NachtVIStoestemming en Derde Hengeltoestemming in te nemen door de betreffende sticker van de VISpas te verwijderen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld bij de federatie in te leveren, onder opgave van het VISpasnummer en reden van inname. Een commissie bestaande uit Sportvisserij Nederland en de federaties bepaalt een eventuele sanctie: hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt. Sportvisserij Nederland is in overleg met de federaties gerechtigd om de aanschaf van een nieuwe NachtVIStoestemming en/of Derde Hengeltoestemming te weigeren zonder opgave van redenen.

 

Voor meer details zie Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2022 - 2023 - 2024 of de Visplanner app.