REGLEMENT KONING- EN PRINSVISSEN

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Algemene voorwaarden

 Wedstrijdvoorschrift

 Wedstrijdleiding

 Wedstrijdreglement

ALGEMENE VOORWAARDEN KONING- EN PRINSVISSEN (Verder te noemen Koningsvissen)

 

1. Hengelsportvereniging De Snoek organiseert jaarlijks voor haar leden het Koningsvissen.
2. De wedstrijdcommissie draagt, in samenwerking met de andere commissies, zorg voor de organisatie.
3. Uitsluitend zij die lid zijn van de vereniging worden tot het Koningsvissen toegelaten.
4. De wedstrijdcommissie zorgt ervoor dat datum en plaats van het Koningsvissen tijdig op de website bekend wordt gemaakt.
5. Een eventueel inschrijfgeld wordt in de vorm van prijzen uitgekeerd aan de deelnemers. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk deelnemers een prijs winnen.
6. De namen van de Koning en Prins worden vermeld op het eretableau Koningsvissen.
7. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige Vispas of JeugdVispas en gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren.

WEDSTRIJDLEIDING

 

1. De wedstrijdcommissie benoemt voor aanvang van het Koningsvissen de wedstrijdleiding en een wedstrijdleider.
2. Klachten tijdens de wedstrijd dienen in eerste instantie te worden opgelost in onderling overleg tussen de deelnemer en de wedstrijdleiding. Als de partijen niet tot overeenstemming komen beslist (een deel) van de wedstrijdcommissie die in dit geval als jury optreedt. Van deze jury kunnen leden van de andere commissies deel uitmaken.
3. Na afloop van de wedstrijd kunnen geen klachten van deelnemers in behandeling worden genomen, behoudens die welke betrekking hebben op de uitslag.
4. Protesten omtrent de uitslag moeten uiterlijk binnen acht dagen na het uitbrengen van de uitslag door de wedstrijdcommissie (in de regel gebeurt dit na afloop van de wedstrijd) schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdcommissie. Het besluit van de wedstrijdcommissie wordt betrokkenen(e) mondeling medegedeeld. Tegen dit besluit staat beroep open bij het bestuur van de vereniging.
5. Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze achteraf mocht blijken, alsmede onsportief of aanstootgevend gedrag van de zijde van de deelnemer(s), kan tot diskwalificatie door de wedstrijdleiding, na overleg met de wedstrijdcommissie / jury, leiden.

WEDSTRIJDVOORSCHRIFT

 

1. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een op hun naam gestelde geldige lidmaatschapskaart / VISpas uitgegeven door hengelsportvereniging De Snoek.
2. De minimum leeftijd voor de deelnemers aan het Koningsvissen is 14 jaar.
3. Het water voor de wedstrijd wordt door de organisatie aangewezen.
4. Het inschrijfgeld voor het Koningsvissen wordt jaarlijks door de organisatie, na overleg met het bestuur, vastgesteld.
5. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. De wedstrijdleider heeft het recht de wedstrijd af te breken bij onweer e.d. Als dan minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur kan de wedstrijd worden over gevist of voor dat jaar worden afgelast. Een en ander wordt bepaald door het bestuur na overleg met de wedstrijdcommissie.
6. Voor de wedstrijd wordt, in principe, één vak uitgezet.
7. De afstand tussen de plaatsnummers moet minimaal 12 meter bedragen. De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met zijn plaatsnummer op de hem / haar uitgereikte deelnemerskaart.
8. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter rechter-, hetzij ter linkerzijde van zijn plaatsnummer. De deelnemer mag de hem toegewezen plaatsruimte van 12 meter vrijelijk gebruiken voor het optuigen e.d. op voorwaarde, dat hij / zij de mededeelnemers niet hindert of in de visserij belemmert.
9. Het gebruik van vlonders is toegestaan, indien de voorkant hiervan bij de aanvang van de wedstrijd de waterlijn niet bereikt en geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht. Beoordeling geschiedt door de wedstrijdleiding.
10. Diegene (15 jaar of ouder) die het Koningsvissen wint is Koningsvisser. Diegene die bij de A jeugd (14 t/m 17 jaar) het beste resultaat boekt is Prinsvisser. Wint een deelnemer van 15 t/m 17 jaar de Koningstitel, dan wordt voor de Prinstitel doorgeteld.

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

1. Hengeltype is vrij.
2. Aas en voer is vrij, behoudens het in bezit hebben en/of gebruik van gekleurde maden. Lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, zijn verboden. Niet naleving leidt onherroepelijk tot diskwalificatie. De wedstrijdcommissie kan zo nodig en gewenst in de richtlijnen / uitnodiging een voerbeperking aan de deelnemers opleggen.
3. Zodra de deelnemer in het bezit is van zijn deelnemerskaart, moet hij zich naar zijn visplaats begeven en mag direct met de voorbereidingen beginnen.
4. Na het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist.
5. Het tweede signaal betekent het einde van de wedstrijd. Er moet onmiddellijk worden opgehaald. Op dat moment gehaakte vis kan normaal worden gedrild, geland en in het leefnet worden gedaan. Ontstaan op dit punt discussies dan beslist de wedstrijdleiding ter plekke of de gevangen vis meetelt. Wordt besloten dat de vis niet telt, dan verwijdert de wedstrijdleiding bij de weging de zwaarste en de kleinste vis. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
6. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een deugdelijk leefnet worden bewaard. Deugdelijke leefnetten zijn netten die voldoen aan de eisen zoals beschreven in de ‘leefnetcode’. Het leefnet moet voor het eerste signaal worden geplaatst en moet tot aan het moment dat de deelnemer wordt opgeroepen voor de weging in het water blijven.
7. Het is verboden overgebleven lokaas in het water te werpen.
8. Alle deelnemers dienen te worden geklasseerd volgens het door hen gevangen aantal en gewicht, waarbij degene met het hoogste aantal 1 klassementscijfer en degene met het meeste gewicht eveneens 1 klassementscijfer verkrijgt. Indien meer deelnemers een zelfde resultaat hebben, dienen zij hetzelfde klassementscijfer te krijgen, vervolgens wordt doorgeteld. Indien een deelnemer geen vis heeft gevangen, wordt hem één klassementscijfer meer gegeven dan het totaal aantal deelnemers.
9. Bij deze combinatie van aantal en gewicht worden de 2 klasseringen samengeteld voor het eind klassementcijfer. Indien deelnemers dan een gelijk eind klassementscijfer hebben, gaat degene met de beste klassering voor het aantal voor.
10. Indien twee of meer deelnemers na de wedstrijd een gelijk eind klassementscijfer hebben, dient op onderstaande wijze de juiste rangvolgorde te worden vastgesteld.
a.  Degene die het dichtst bij het midden van het parkoers heeft gevist gaat voor.
b.  Door de grootst gevangen vis.
c.  Door loting.
11. De deelnemer moet de gevangen vis zodanig onthaken en behandelen dat geen verminking ontstaat en dat de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis moet in levende staat verkeren.
12. Wegen van vis geschiedt over maatse en niet door maat beschermde soorten. Snoek/snoekbaars en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. Wordt toch snoek/snoekbaars of aal aangetroffen, dan volgt diskwalificatie. Indien bij het wegen ondermaatse vis aangetroffen, wordt 100 gram in mindering gebracht per aangetroffen ondermaatse vis, terwijl deze vissen niet voor weging in aanmerking komen.
13. Iedere deelnemer, wedstrijdcommissie, wedstrijdleiding en jury wordt geacht dit wedstrijdvoorschrift en reglement te kennen en na te leven.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

Dit reglement is van kracht per 1 januari 2003

Harderwijk, oktober 2002