REGLEMENT JEUGD VISWEDSTRIJDEN

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Algemene bepalingen

 Wedstrijdreglement

ALGEMENE BEPALINGEN

1.

Deelname

a.

Deelnemen kunnen alle jeugdleden van HSV De Snoek.

b.

Jeugdleden worden verdeeld in twee categorieën:
A- Junioren (A Jeugd) dit zijn jeugdleden van 14 tot en met 17 jaar
en
B- Junioren (B jeugd) dit zijn jeugdleden tot en met 13 jaar.
c. Jeugdleden die per 1 januari 15 jaar of ouder zijn mogen meedoen bij wedstrijden voor senioren.
d. Ten behoeve van de organisatie moeten de deelnemers bij de inschrijving hun bewijs van lidmaatschap / JeugdVISpas kunnen tonen aan de jeugdcommissie.
e. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige Vispas of JeugdVispas en gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren.

2.

Parkoersen en wedstrijddata
a. Het parkoers wordt tijdens de loting voor de wedstrijd bekend gemaakt.
b. De wedstrijddata worden tenminste vermeld op de website.
c. De jeugdcommissie is te allen tijde bevoegd, in bijzondere gevallen of omstandigheden, van het geplande wedstrijdwater af te wijken.

3.

Betaling
a. Jaarlijks stelt de jeugdcommissie, na overleg met het bestuur, het inschrijfgeld vast.
b. Deelnemers betalen voorafgaande aan de loting het inschrijfgeld voor de wedstrijd.

4.

Loting
  In het algemeen zal de loting plaatsvinden in het verenigingsgebouw.

5.

Wedstrijdduur
a. B- Junioren (B jeugd): elke competitiewedstrijd duurt twee uur.
b. A- Junioren (A jeugd): elke competitiewedstrijd duurt vier uur.

6.

Afgelasting
a. Als er sprake is van ijsgang of als wordt aangenomen dat bij aanvang van de wedstrijd de buitentemperatuur beneden de –5 graden Celsius is kan de wedstrijd worden afgelast.
b. De jeugdcommissie heeft het recht de wedstrijd af te breken bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld het aanleggen of afmeren van schepen, als dan minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur zal de wedstrijd later in de competitie worden over gevist.
c. In geval van onweer of dreigend onweer zal de wedstrijd onmiddellijk worden gestopt. Als dan minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur zal de wedstrijd later in de competitie worden over gevist.
d. De beslissing van de jeugdcommissie is bindend en hiertegen is geen beroep mogelijk.

7.

Gewicht
  Er wordt gevist op gewicht.

8.

Klassering
a. Voor de A- Junioren en B- Junioren wordt een aparte klassering per wedstrijd opgemaakt.
b. Het resultaat wordt bepaald door de totale visvangst per deelnemer te wegen. De winnaar krijgt 75 wedstrijdpunten, nummer twee krijgt 74 wedstrijdpunten enz.
c. Degene die wel aan de wedstrijd heeft meegedaan maar geen geldige vangsten heeft geboekt, krijgt 25 wedstrijdpunten.
d. Indien blijkt dat meerdere deelnemers hetzelfde gewicht hebben gevangen dan krijgen zij wel hetzelfde aantal wedstrijdpunten, maar de hoogste plaats krijgt hij / zij die het dichts bij het midden van het parkoers heeft gevist. Mocht dit ook gelijk zijn, dan beslist het lot.

9.

Dagprijzen
a. Bij elke wedstrijd worden dagprijzen toegekend.
b. De prijzen worden opgespaard in de zogenaamde ‘visspaarpot’ en aan het einde van de competitie uitgekeerd. De jeugdcommissie kan besluiten de dagprijzen aan het einde van de competitie uit te keren in de vorm van waardebonnen.
c. De verdeling is één prijs per twee deelnemers.
d. De hoogte van de prijzen worden jaarlijks, na overleg met het bestuur, vastgesteld door de jeugdcommissie.
e. De jeugdcommissie kan als stimulans van de jeugdleden extra prijsjes, als dagprijs, toekennen. Bijvoorbeeld poedelprijs, pechprijs of iets dergelijks. In dit geval zal het gaan om klein hengelsportmateriaal zoals dobbers, haakjes, vislijn etc.

10.

Klassering voor het jeugdkampioenschap wedstrijdvissen
a. Voor de A- Junioren en de B- Junioren wordt een aparte klassering per competitie opgemaakt.
b. De klassering wordt opgemaakt aan de hand van de zes beste resultaten over de gehele competitie.
c. Jeugdkampioen wordt de deelnemer die gerekend over de zes genoemde wedstrijden het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft behaald.
d. Wanneer mocht blijken dat door meerdere deelnemers een gelijk aantal wedstrijdpunten is behaald, wordt op de volgende wijze de volgorde bepaald:
  (1) Volgens het totaal aantal grammen gevangen in de zes wedstrijden waarvan de wedstrijdpunten meetellen.
  (2) Volgens het totaal aantal grammen gevangen tijdens de gehele competitie.
  (3) Volgens het hoogste gewicht gevangen in een van de zes wedstrijden waarvan de wedstrijdpunten meetellen.

11.

Prijzen jeugdkampioenschap wedstrijdvissen
a. De winnaar in de competitie A- Junioren en B- Junioren is in zijn categorie jeugdkampioen wedstrijdvissen en ontvangt de wisselprijs.
b. Als hij / zij de wisselprijs drie keer achtereen heeft gewonnen, kan de wisselprijs worden behouden.
c. Voor de competitie A- Junioren en B- Junioren worden ereprijzen ter beschikkinggesteld voor de drie best geklasseerde wedstrijdvissers van de competitie.
d. Voor de deelnemers aan de competitie die tenminste aan vier wedstrijden hebben deelgenomen wordt een herinnering beschikbaar gesteld.
e. Voor de grootste vis is per categorie een wisselprijs en een ereprijs beschikbaar. Als hij / zij de wisselprijs drie keer achtereen heeft gewonnen, kan de wisselprijs worden behouden.
f. Alle wisselprijzen moeten in de volgende competitie voor de laatste wedstrijd van die competitie worden ingeleverd bij de jeugdcommissie.

12.

Prijsuitreiking
a. In principe worden de prijzen van de competitie uitgereikt tijdens een na afloop van de competitie te organiseren feestavond.
b. In geval geen feestavond wordt georganiseerd, zal de dag van de prijsuitreiking tijdens de laatste competitiewedstrijd worden bekendgemaakt.

13.

Protesten
a. Protesten moeten direct en ter plaatse bij de jeugdcommissie worden ingediend. Tegen de uitspraak van de jeugdcommissie is alleen beroep mogelijk bij de secretaris van het bestuur.
b. Het bestuur beslist in hoogste instantie. De beslissing van het bestuur wordt de protesterende deelnemer z.s.m. meegedeeld.

14.

Afvaardiging naar selectiewedstrijden van de Federatie en naar Nederlandse Kampioenschappen van Sportvisserij Nederland
a. De drie best geklasseerde wedstrijdvissers bij de A- Junioren en de B- Junioren zullen De Snoek als jeugdselectie vertegenwoordigen bij de selectiewedstrijd(en) van de Federatie in het volgende hengelseizoen.
b. De vereniging neemt de verschuldigde inschrijfgelden voor haar rekening.
c. Voldoet een van de kandidaten niet aan de geldende leeftijdsregels voor zijn / haar categorie dan wordt niet aangevuld.
d. Van de deelnemers aan de selectiewedstrijd(en) van de Federatie is per categorie een percentage van de deelnemers gerechtigd om deel te nemen aan het kampioenschap van Nederland.
e. De af te vaardigen deelnemers moeten voldoen aan de wedstrijdvoorschriften van de Federatie en / of Sportvisserij Nederland.
f. Elk jeugdlid van De Snoek van 10 tot en met 18 jaar is gerechtigd, op eigen kosten, in te schrijven voor de selectiewedstrijd(en) van de Federatie.
g. In principe is de jeugdcommissie belast met de begeleiding, inclusief een eventuele training vooraf, van de af te vaardigen jeugdselectie.
h. De jeugdcommissie kan zich bij de begeleiding van de jeugdselectie laten bijstaan door de wedstrijdcommissie of door (ervaren) wedstrijdvissers.
   

WEDSTRIJDREGLEMENT

1.

Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en na te leven.
a. Jeugdleden zijn ingedeeld in twee categorieën:
b. B- Junioren (B jeugd); dit zijn jeugdleden tot en met 13 jaar.
c. A- Junioren (A Jeugd); dit zijn jeugdleden van 14 tot en met 17 jaar.

2.

De leeftijd per 1 januari van het lopende jaar geldt voor de categorie indeling van de gehele competitie in dat jaar.

3.

Tenzij door de jeugdcommissie anders is of wordt bepaald, wordt er gevist met één hengel, zonder molen of reel, voorzien van een enkelvoudige haak en dobber.
a. De lengte van de hengel mag de 11 meter, de lijn niet meegerekend, niet overschrijden.
b. Als de jeugdcommissie tijdens een wedstrijd andere hengeltypen toestaat, winkel pikker, feeder-, quiver, bolognese of matchhengel, dan maakt zij dat op tijd bekend.

4.

Alleen de wettelijk toegestane aassoorten zijn toegestaan.

a.

Hierbij geldt dat niet mag worden gevist met gekleurde maden en muggenlarven.

5.

B- Junioren mogen bij de voorbereidingen worden geholpen. Vissen, aasbevestiging, haken en voeren moeten zij echter zelfstandig doen!
a. De wedstrijdleider kan aan een supporter van een B junior toestemming geven om (even) te helpen bij die handelingen die nog onvoldoende worden beheerst.
b. Minder validen mogen, indien hun handicap dat noodzakelijk maakt, zich laten helpen.
c. In het algemeen is alleen de jeugdcommissie gerechtigd om deelnemers te helpen en aanwijzingen te geven.

6.

A- Junioren moeten zelfstandig vissen. Dit geldt ook voor het optuigen, peilen, landen, onthaken en voeren.
a. Minder validen mogen, indien hun handicap dat noodzakelijk maakt, zich laten helpen.
b. Alleen de jeugdcommissie is gerechtigd de deelnemers te helpen en aanwijzingen te geven.
c. De wedstrijdleider kan in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld de veiligheid) aan een supporter van een junior toestemming geven om (even) te helpen.
7. Het is verboden om tijdens de wedstrijd in of boven het water plaats te nemen.
8. Optuigen en peilen vóór aanvang van de wedstrijd is toegestaan.
9. Na het eerste signaal mag worden gevist. Het tweede signaal betekent het einde van de wedstrijd. Er moet onmiddellijk worden opgehaald.

a.

De tijdens het tweede signaal gehaakte vis telt nog mee, zulks ter beoordeling van de jeugdcommissie.

10.

Het voer mag geen muggenlarven, kleurstoffen en of gekleurde maden bevatten.

a.

Het gebruik van stoffen met een negatief effect op het water (zeep, mineralen en oliën) is verboden.
11. Zwaar voeren tijdens de wedstrijd is verboden. Maximaal toegestaan is datgene dat per worp met één hand in één beweging uit los lokvoer omvat kan worden.
12. De deelnemer moet de gevangen vis zodanig behandelen en bewaren dat geen verminking ontstaat en de vissen na weging (en/of meting) onbeschadigd kunnen worden teruggezet.

13.

De ter weging aangeboden vis mag niet in een stalen (metalen) leefnet worden bewaard.
a. Het leefnet moet, bij voorkeur, voldoen aan de ‘leefnetcode’.
b. Een leefnet van tenminste 1½ meter lang en tenminste 40 cm in doorsnee is verplicht.
14. Het totaalgewicht van de vangst wordt op 10 gram naar beneden afgerond.
15. Ter weging mogen niet worden aangeboden: aal of paling, snoek, snoekbaars.
16. Na afloop van de wedstrijd is de deelnemer verplicht om zijn of haar stek op te ruimen en alle afval (eventueel thuis) in een vuilnisemmer te gooien.
a. Het is verboden het overgebleven lokaas in het water te werpen.
b. Bij vissen op een steiger moet na afloop de stek worden schoongespoeld.
17. Tegen beslissingen van de jeugdcommissie staat in hoogste instantie beroep open bij het bestuur van de vereniging.
18. In al die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jeugdcommissie.
19. Door deel te nemen aan jeugdwedstrijden, georganiseerd door Hsv De Snoek, geeft u toestemming om uw naam te vermelden in de wedstrijduitslagen en toestemming om de evt tijdens de wedstrijd gemaakte foto's te publiceren op de website.