ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VISWEDSTRIJDEN

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Organisatie

 Wedstrijdregels

 Deelname

 

(Vastgesteld Harderwijk)


ORGANISATIE
1. Hengelsport vereniging De Snoek organiseert jaarlijks voor haar leden een aantal wedstrijd evenementen.
2. Een aantal van deze evenementen kunnen eventueel te samen een competitie vormen, met uiteindelijk een einduitslag.
3. Voor elk evenement draagt een commissie of werkgroep zorg voor de organisatie en wedstrijdleiding.
4. De regels in deze algemene voorwaarden voor wedstrijden zijn geldig voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV de Snoek, tenzij anders vermeld in een specifiek aanvullend reglement voor de betreffende wedstrijd of competitie.
5. Voor iedere competitie en/of wedstrijd zal tevens een aanvullend reglement gelden. In deze aanvullende reglementen zullen tenminste opgenomen zijn:
  a. De data en tijden van de wedstrijden.
  b. Het parkoers.
  c. Het verschuldigde inschrijfgeld.
  d. Klasseringcriteria, puntentelling en prijsverdeling.
  e. Datum, tijd en locatie van de eventuele prijsuitreiking.
  f. Eventuele uitzonderingen op het algemene reglement.
6. Het inschrijfgeld voor wedstrijden wordt uiterlijk in november voor het daaropvolgende jaar, op voorstel van de commissies, door het bestuur vastgesteld.
7. De wedstrijd datums worden tijdig vooraf gepubliceerd op de website.
8. De wedstrijdorganisatie is bevoegd om in bijzondere gevallen van het geplande en aangevraagde parkoers af te wijken.
9. De wedstrijdleiding kan besluiten een wedstrijd af te gelasten:
  a. Bij zware ijsgang.
  b. Indien de buitentemperatuur bij aanvang van de wedstrijd beneden de -5°C is.
  c. Bij onvoldoende deelnemers.
10. Bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld het aanleggen van schepen of bij onweer) kan de wedstrijdleiding de wedstrijd:
  a. Tijdelijk onderbreken.
  b. Stoppen.
11. Een wedstrijd die gestopt is na dat de helft van de zuivere vistijd zal als volledige wedstrijd tellen.
12. Een wedstrijd die gestopt is voordat de helft is gevist zal niet meetellen, en dus als zijnde afgelast worden beschouwd.
13. Een afgelaste of vroegtijdig gestopte wedstrijd kan eventueel worden ingehaald op een andere datum, indien het aanvullend reglement hierin voorziet.
14. De wedstrijdleiding heeft het recht eventueel tot een wijziging dan wel aanvulling van een aanvullend reglement besluiten. Zulks zal dan voor aanvang van de inschrijving / loting bekend gemaakt worden.
15. De algemene voorwaarden voor wedstrijden kan lopende het seizoen worden gewijzigd, op voorstel van de organiserende commissie, door het bestuur. Vervolgens dient de wijziging op de eerstvolgende algemene vergadering te worden bekrachtigd door de leden.
16. Door deel te nemen aan wedstrijden, georganiseerd door Hsv De Snoek, geeft u toestemming om uw naam te vermelden in de wedstrijduitslagen en toestemming om de evt tijdens de wedstrijd gemaakte foto's te publiceren op de website.

DEELNAME
1. De deelnemers aan verenigingswedstrijden dienen in het bezit te zijn van een op naam gestelde en geldige VISpas van HSV de Snoek uitgegeven door Sportvisserij Nederland.
2. Elke deelnemer dient tevens de bijbehorende Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren en evt Aanvullingen of de Visplannerapp bij zich te hebben. De wedstrijdleiding kan indien gewenst dit voor, tijdens of na de wedstrijd controleren. Indien de deelnemer de benodigde documenten niet bij zich heeft dan volgt er een diskwalificatie.
3. Bij zogenaamde ‘open’ wedstrijden dienen de deelnemers in het bezit te zijn van een op naam gestelde en van een verenigingsnaam voorziene, geldige VISpas met de bijbehorende Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren en evt Aanvullingen of de VisplannerApp uitgegeven door Sportvisserij Nederland.
4. Tenzij anders vermeld vindt de inschrijving plaats in het verenigingsgebouw van HSV de Snoek.
5. Voor de inschrijving en loting dient het verschuldigde inleggeld te worden betaald.
6. Om in de einduitslag van een competitie te komen dient minimaal aan het gestelde aantal wedstrijden, wat is aangegeven in het aanvullende reglement van deze competitie, te hebben deelgenomen (of indien de wedstrijdcommissie anders bepaald).
7. De deelnemer wordt geacht deze algemene voorwaarden voor wedstrijden te kennen en stipt na te leven.
8. Door deel te nemen aan wedstrijden, georganiseerd door Hsv De Snoek, geeft u toestemming om uw naam te vermelden in de wedstrijduitslagen en gemaakte foto's te publiceren op de website.
     


WEDSTRIJDREGELS
1. De hengelkeuze is vrij, tenzij anders bepaald in een aanvullend reglement of door de wedstrijdleiding voor aanvang van de wedstrijd. Bij het vissen mag er maar met één hengel worden gevist. Indien er toch gevist word met meer dan één hengel vind onmiddellijke diskwalificatie plaats.
2. In principe wordt gevist op gewicht, tenzij anders bepaald in een aanvullend reglement of door de wedstrijdleiding voor aanvang van de wedstrijd.
3. Alle wettelijk toegestane aassoorten zijn toegelaten voor gebruik.
4. Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan. Overtreding leidt onherroepelijk tot diskwalificatie.
5. Het voer mag geen schadelijke kleurstoffen of stoffen met een negatief effect (bijvoorbeeld zepen) bevatten.
6. Zwaar voeren tijdens de wedstrijd is niet toegestaan.
7. De deelnemers mogen geen hulp van derden aanvaarden. Minder validen mogen, indien hun handicap zulks noodzakelijk maakt en dit vooraf bij de wedstrijdleiding is gemeld, zich bij het hanteren van het landingsnet laten helpen. Verder kan de wedstrijdleiding eventueel andere handelingen toestaan.
8. Het gebruik van een fishfinder is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om voor aanvang van de wedstrijd een van aas voorziene haak in het water te hebben.
10. Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd meer dan één haak gelijktijdig in het water te hebben, ook niet als de andere haak niet van aas is voorzien.
11. Elke gevangen meetellende vis dient in een deugdelijk leefnet worden bewaard. Deugdelijke leefnetten zijn netten die voldoen aan de eisen zoals beschreven in de ‘leefnetcode’ van Sportvisserij Nederland.
12. De ter weging aangeboden vis moet in levende staat verkeren.
13. Het totaal gewicht wordt op 10 gram naar beneden afgerond.
14. Ter weging mogen niet aangeboden worden: Aal, Snoek, Snoekbaars en beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt. Indien deze vissoorten eventueel worden gevangen, dan dienen deze onmiddellijk te worden teruggezet.
15. Een vis die tijdens het eind signaal reeds gehaakt is, mag daarna geland worden en ter weging worden aangeboden.
16. Het meenemen van gevangen vis na de wedstrijd is verboden en kan tot diskwalificatie leiden, vis dient na weging teruggezet te worden in het zelfde water.
17. De deelnemer is verplicht zijn visstek opgeruimd achter te laten en geen rotzooi achter te laten. Dit op straffe van diskwalificatie.
18. De wedstrijdleiding en door de wedstrijdleiding aangewezen controleurs hebben het recht om controle uit te voeren op o.a. leefnet, aas, visdocumenten en voer. Bij het eerste verzoek moeten deze door de deelnemers worden getoond. Wordt aan het verzoek geen gehoor gegeven dan volgt diskwalificatie van de betrokken deelnemer.
19. Protesten dienen direct en ter plaatse bij de wedstrijdleiding en/of bij de controleur te worden ingediend. De wedstrijdleiding controleert het protest. Vindt de wedstrijdleiding het protest gegrond, dan volgt na het einde van de wedstrijd de weging inbegrepen, diskwalificatie. De wedstrijdleiding maakt hier melding van op de uitslagen lijst. Tegen de uitspraak van de wedstrijdleiding is alleen een schriftelijk beroep mogelijk bij de secretaris van het bestuur.
20. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding onmiddellijk op te volgen. Overtreding kan tot diskwalificatie leiden.
21. In al die gevallen waarin deze algemene voorwaarden voor wedstrijden niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding ter plaatse.
22. Ter plaatse genomen beslissingen aangaande gebeurtenissen waarin deze algemene voorwaarden voor wedstrijden niet voorzag, dienen binnen 14 dagen ter kennis te worden gebracht aan de secretaris van het bestuur.