VISWATER

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Viswater Harderwijk

 Factsheets viswater Ermelo

 Factsheets viswater Harderwijk

 Controle en handhaving
 Viswater Ermelo  Stichting Groennetwerk Noord-Veluwe

VISWATER HARDERWIJK

 

De viswateren van Harderwijk zijn: Diepe Gracht, Friese Gracht, Nieuwe Weibeek, singel Sint Jansdal (zijde Westermeenweg van Sint Janshof tot de stuw), singels in Stadsweiden, langs de Couperuslaan in Stadsdennen, de Sypel, de vijver langs De Wittenhagen en de wateren in Drielanden.

De Snoek heeft bovendien het totale visrecht in de Vissershaven, Strandhaven, Stadshaven, Waterstadhaven, Pasteurhaven, de Lorentzhaven en de wateren in het Waterfront.

 

Door HSV "De Snoek" georganiseerde activiteiten bij alle genoemde viswateren hebben te allen tijde voorrang op individuele sportvisserij.

 

Het is verboden:

• Te vissen vanaf de molen tot aan en de laatste woonboot (en dus er ook niet tussen de woonboten) in de Vissershaven (zie afbeelding).

 

 

• Met uw visboot te varen en/of te vissen in de havenkom en in alle wateren van het waterfront.

• Een gemeerd vaartuig zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende te betreden met het doel hier vanaf te vissen.

• Eigenhandig vissen over te zetten in de onderlinge wateren.

• Te vissen vanaf alle bruggen in de gemeente Harderwijk.

• Te vissen vanaf het gazon rondom huize Randmeer, Westeinde.

• Bij de singel, bij ziekenhuis St. Jansdal, is het niet toegestaan de oever aan de ziekenhuiszijde te betreden, ook het voeren aan deze zijde van de singel is verboden.

• Te voeren en te vissen met ver de vase (muggenlarven) en rode maden in alle genoemde wateren.

Het is verboden te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopkomst in alle wateren van Harderwijk.

 

Karper- en roofvissers zijn altijd verplicht een schepnet en onthaakmat te gebruiken bij het landen en onthaken van de vis, wanneer er vanaf de kant word gevist.

 

De volgende regels zijn van toepassing op alle wateren in de Gemeente Harderwijk:

• Alle vis moet onmiddellijk na de vangst levend en onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet.

• Het is hier verboden om aan de waterkant levende vissen in bezit te hebben.

• Ook het meenemen van gevangen vissen is verboden.

• Het terplekke doden van vissen voor gebruik als doodaas is hier ook verboden.

• Het gebruik van een leefnet is nergens toegestaan.

• Voor viswedstrijden waarvoor toestemming is verleend is het in bezit hebben van vis in een leefnet toegestaan maar deze dient direct na de wedstrijd in het zelfde water te worden terug gezet.

• In alle wateren in de Gemeente Harderwijk is het gebruik van een normale (eenvoudige) visparaplu toegestaan, alle overige modellen van schuilmiddelen zijn verboden.

 

Gevangen Karper en Snoek, dienen altijd direct na vangst levend en onbeschadigd te worden terug gezet in het zelfde water.

 


FACTSHEETS VAN VISWATER IN HARDERWIJK

 

 

Factsheets zijn overzichten hoe het milieu van onze viswater er op kaart uit zien.

Een factsheets bevat algemene gegevens, het visrecht, het viswatertype en gegevens voor de sportvisserij, visserijbeheer en wensen/actieplan komende 5 jaar.

Ze bevatten gegevens over de sportvisserij en de visstand en dit alles is in één overzicht verzamelt.

 

 

 hierop voor de overzichten.

 

 

 

Op 15, 16 en 17 november 2016 is op verzoek van HSV De Snoek door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in een aantal stadswateren te Harderwijk.

De hengelvangsten waren de laatste jaren slechter geworden en ook is er veel overlast van waterplanten.

HSV De Snoek wilde graag weten hoe de visstand er in deze wateren op dat moment voorstond en hoe de visserijmogelijkheden en hengelvangsten verbeterd konden worden.

Voor het rapport van het Visserijkundig Onderzoek Stadwateren te Harderwijk hier.

 

 
           Klik op foto voor vergroting.    Klik op foto voor vergroting.  

 De Diepe gracht.

 Singel Sint Jansdal.

 Singel Sint Jansdal.

 Couperuslaan in Stadsdennen.

  Couperuslaan in Stadsdennen.

 Couperuslaan in Stadsdennen.

 De Sypel.  De Wittenhagen.  Singels in Stadsweiden.
 
          Klik op foto voor vergroting.  Drielanden.  
          Klik op foto voor vergroting.  De Vissershaven.  De Vissershaven.
 De havenkom van de Vissershaven.  De Stadshaven (oostzijde).  De Stadshaven (westzijde).
 
 De Strandhaven.  De Waterstadhaven.  
 
 De Lorentzhaven.  De Pasteurhaven.  

 

In de buurt van Harderwijk tref je het Veluwemeer en het Wolderwijd als dichtbijgelegen Randmeren. Het Flevoland met zijn prachtige vaarten en tochten is vlakbij.

Veel water is makkelijk bereikbaar en op de meeste plaatsen kun je ongestoord vissen omdat bij de VISpas ook de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2022-2023-2024, waarin staat waar nog meer mag worden gevist, aan onze leden verstrekken.


VISWATER ERMELO

De viswateren van Ermelo zijn: De twee vijvers Oost en West van de Oude Nijkerkerweg en de Plas van Beek.

 

Door HSV "De Snoek" georganiseerde activiteiten bij alle genoemde viswateren hebben te allen tijde voorrang op individuele sportvisserij.

 

• Het aan de waterkant in bezit hebben en meenemen van vis is hier verboden.

• Het gebruik van een leefnet is niet toegestaan.

• Voor viswedstrijden waarvoor toestemming is verleend is het in bezit hebben van vis in een leefnet toegestaan maar deze dient direct na de wedstrijd in het zelfde water te worden terug gezet.

• Het is hier verboden zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen (het drijvend vissen is hier dus niet toegestaan).

• Het gebruik van een schepnet en onthaakmat is hier verplicht bij het landen en onthaken van de vis.

• Te voeren en te vissen met ver de vase (muggenlarven) en rode maden in alle genoemde wateren is verboden.

• Het gebruik van kunstaas is niet toegestaan.

• Het is verboden eigenhandig vissen over te zetten in de onderlinge wateren.

• In alle wateren in de Gemeente Ermelo is het gebruik van een normale (eenvoudige) visparaplu toegestaan, alle overige modellen van schuilmiddelen zijn verboden.

Het is verboden te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopkomst in alle wateren van Ermelo.

 

Gevangen Karper en Snoek, dienen altijd direct na vangst levend en onbeschadigd te worden terug gezet in het zelfde water.

 


FACTSHEETS VAN VISWATER IN ERMELO

 

 

Factsheets zijn overzichten hoe het milieu van onze viswater er op kaart uit zien.

Een factsheets bevat algemene gegevens, het visrecht, het viswatertype en gegevens voor de sportvisserij, visserijbeheer en wensen/actieplan komende 5 jaar.

Ze bevatten gegevens over de sportvisserij en de visstand en dit alles is in één overzicht verzamelt.

 

 

 hierop voor de overzichten.

 

   
        Klik op foto voor vergroting.    

 Vijver oost van Oude Nijkerkerweg.

 Vijver oost van Oude Nijkerkerweg.

 Vissteiger bij vijver aan de Oude Nijkerkerweg.
 
 Vijver west van Oude Nijkerkerweg met vissteiger.  Vissteiger bij vijver aan de Oude Nijkerkerweg.  

 
 Plas van Beek aan de Julianalaan.

 Plas van Beek aan de Julianalaan.


CONTROLE EN HANDHAVING

 

TOEZICHT OP HET VISWATER

Het komt helaas voor; vissen zonder VISpas, vissen met verboden vistuigen (b.v. kruisnetten) of vissen met teveel hengels. Ook komt het wel eens voor dat er snoek of karper wordt meegenomen en soms wordt er vis verplaatst van het ene naar het andere water. Hierbij bestaat een groot risico op verspreiding van ziektes! Ook wordt er soms nog met levende aasvis gevist.

Er wordt te veel rommel langs de waterkant achtergelaten. Heus niet alleen door sportvissers. Ook het voeren van eendjes levert stapels oud brood en plastic in en langs het water op.

De Snoek heeft een team van controleurs die bij alle wateren een oogje in het zeil houdt. Dit doen ze samen met onze sportvisserijopzichters (Buitengewoon Opsporingsambtenaar = BOA's) en de politie van Harderwijk en Ermelo.

Onze controleurs zijn onze ‘ogen en oren’.

Zij letten op illegale visserij en/of stroperij, waterverontreiniging, overmatige verkleuring van water, overmatige plantengroei, ernstige stank, vissterfte, botulisme, milieuvervuiling, zwerfvuil op of aan het water, slechte bereikbaarheid van het viswater en andere denkbare (ongewenste) situaties bij of op de stadswateren.

De controleurs van De Snoek hebben een ‘voorlichtende’ taak en zij zorgen er voor dat in voorkomend geval de juiste instanties worden geïnformeerd.

Onze controleurs zijn opgeleid door Sportvisserij Nederland.

Zij kunnen zich legitimeren met een identiteitskaart van Hsv De Snoek of Sport Visserij Nederland.

Ook zijn zij herkenbaar aan speciale kleding:

 

    

 

Als het nodig is treden de sportvisserijcontroleurs, BOA's en/of de politie streng op.

 

De sportvisserijopzichters (BOA's) kunnen zich legitimeren met een identificatiebewijs Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

 

Veldgids Controle Visdocumenten.

                  

 

Echte sportvissers weten onze inspanningen om het toezicht goed te organiseren en uit te voeren zeker wel te waarderen!

 

    

 

Zelfs op het water kunt u gecontroleerd worden.

 

 


STICHTING GROENNETWERK NOORD-VELUWE

 

De sportvisserijopzichters (BOA’s) van De Snoek doen een deel van hun werk binnen een samenwerkingsverband van BOA's, Politie en Koninklijke Marechaussee.

 

Het zogenaamde "Groennetwerk".

 

'Samenwerken, kennis uitwisselen en kennisoverdracht'.

 

 

 

Hieronder leggen we daar wat meer over uit.

 

 

De Stichting Groennetwerk (SGN) is de rechtspersoon van het Groennetwerk Noord-Veluwe, Apeldoorn en Achterhoek. Deze netwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de politieregio Noord- en Oost-Gelderland, Koninklijke Marechaussee in Havelte en Apeldoorn, de groene buitengewoon opsporingsambtenaren (afgekort BOA), flora- en faunabeheerders van onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap. Ook zijn hier bij aangesloten de gemeenten, provincies Gelderland en Flevoland en particuliere terreineigenaren in dit deel van Gelderland.

 

Groennetwerk Noord-Veluwe: Beslaat negen gemeenten, te weten de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe.

 

De BOA’s uit het Groennetwerk Noord-Veluwe zijn in dienst van de provincie Gelderland en Flevoland, diverse gemeenten op de Noord-Veluwe, natuurterrein beherende instanties zoals het Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en bij diverse particuliere grondeigenaren of jachthouders.

Sinds november 2005 heeft Hengelsportvereniging De Snoek uit Harderwijk twee BOA’s aangesteld die ook ingezet worden binnen dit netwerk.

 

De kern van het netwerk wordt gevormd door een werkgroep. De leden van deze werkgroep vormen een afspiegeling van alle disciplines uit het netwerk.

Doelstelling van het Groennetwerk Noord Veluwe is de bevordering van de samenwerking in de handhaving, kennisuitwisseling en kennisoverdracht en het gezamenlijk draaien van projecten omdat een gezamenlijke aanpak van een milieuprobleem efficiënter is, waardoor meer milieuwinst wordt geboekt. Milieuwinst moet hier worden gelezen als een mooier, schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mens en dier.

 

In 2005 waren 66 personen actief binnen het Groennetwerk Noord Veluwe. Binnen dit netwerk, dat overeenkomt met het werkgebied van het politiedistrict Noord West Veluwe, zijn drie toezichtkringen operationeel.

Het toezicht op het functioneren van het Groennetwerk en de aansturing van de BOA’s is een wettelijke taak van de politie.

 

De samenwerking binnen het groennetwerk heeft er toe geleid dat ook een diverse individuele samenwerkingsvormen ontstaan. Deze variëren van de bestrijding van overlast door crossers, het dumpen van afval, illegaal kamperen, illegale kap, plukken van paddenstoelen, wild- of visstroperij, enzovoorts.

 

Bron: Stichting Groennetwerk (SGN)

Zie ook: http://www.groennetwerk.nl/